1950 ஆம் ஆண்டில் Facebook, YouTube, Skype இருந்திருந்தால்

Share
ஒரு 5 வருடங்களிற்கு முன்பு இந்திய கிரிக்கட்டில் பந்து வீச்சில் மும் மூர்த்திகள் என அழைக்கப்பட்டவர்கள் சகீர்கான்,நேக்ரா,சிறீநாத். 

தற்போதைய இலத்திரனியல் ஊடகங்களின் மும் மூர்த்திகள் Facebook, YouTube, Skype ; 1950 ஆம் ஆண்டில் Facebook, YouTube, Skype  இருந்திருந்தால் எப்படி use பண்ணியிருப்பாங்க.

Facebook

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails